Сертификати

  • Базата на Натурални храни ООД с Рег. № BG0303043 отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 852/2004 и Регламент (ЕО) 853/2004.
  • Удостоверение за Регистрация №64367/ 14.12.2016 г. за:
    • Съхранение и реализация на храна от животински и неживотински произход.
    • Обработка и пакетаж на пресни плодове и зеленчуци.
  • Сертификат ISO 9001:2015 за система за управление в търговия на едро и съхранение на храни от животински и неживотински произход. Опаковане на пресни плодове и зеленчуци. Издаден е от международната сертифицираща компания Интертек.
  • Сертификат НАССР, доказващ спазването на международния кодекс за основни практики и принципи на хигиена на храната. Издаден е от международната сертифицираща компания Intertek.
Call Now Button